ซื้อ-ขายทองคำแท่ง
ผ่านทาง Online24 ชม.
ทองเยาวราช มาตรฐาน สคบ.
สินค้าและบริการ
สินค้า : ให้บริการด้านทองรูปพรรณ เพชร พลอย เม็ดเงิน บริหารในนาม ห้างเพชรทองจินเซ่งเฮง ในจังหวัดอุดรธานี ให้บริการด้านซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% และทองแท่งนอก 99.99% ในนาม บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด (Udon Gold Trade Co.,Ltd.)
ผู้บริหาร : คุณประสิทธิ์ แต้รัตนชัย
คุณกิตติมา  แต้รัตนชัย
คุณประภา   แต้รัตนชัย
คุณลักษมี   แต้รัตนชัย
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับทางบริษัท :
1. เปิดบัญชีซื้อขายทองแท่งกับบริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด เอกสารเปิดบัญชี
  1. แบบคำขอเปิดบัญชี
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. หน้า Book Bank
  5. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
***เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***

2. การติดต่อซื้อขาย
  1. ตกลงซื้อขายที่บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด
  2. ตกลงซื้อขายล็อกราคาผ่านทางโทรศัพท์ (สำหรับสมาชิก) - ตกลงซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Gold Online